Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzat alkalmazása

Ez a szabályzat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmére és a személyes adatok szabad áramlására vonatkozó szabályokat állapít meg. A szabályzatban foglaltakat kell alkalmazni a konkrét adatkezelési tevékenységek során, valamint az adatkezelést szabályozó utasítások és tájékoztatások kiadásakor.

 

A szervezet adatvédelmi tisztviselőt nem alkalmaz.

 

A szervezet adatvédelmi megbízottja:

 

Szabó Magdolna Szilvia

adatvedelem@hovany.hu

 

A Társaság tevékenységei

új és használt gépjárművek forgalmazása

járműalkatrészek forgalmazása

gépjárművekkel kapcsolatos szerviz- és karbantartási szolgáltatás

gépjárműlakatos és fényező munkák elvégzése

gépjármű bérbeadás

más egyéb szolgáltatásokat végez,

mely tevékenységek hatékony nyújtása, az ügyfelek kiszolgálása a személyes adatok kezelését, illetőleg a Hovány cégcsoporton belüli adattovábbításokat tesz szükségessé, ami a Társaság jogos érdekének minősül. A jelen tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célokkal kapcsolatosan a Társaság adatkezelőnek minősül, amely meghatározza a tevékenységeivel kapcsolatos szolgáltatások, illetőleg az ahhoz kapcsolódó adatkezelések célját és eszközeit, illetve meghozza az adatkezelésre vonatkozó döntéseket.

A szabályzat hatálya

 

E szabályzat visszavonásig érvényes, hatálya kiterjed a szervezet tisztségviselőire, alkalmazottaira és választás esetén a szervezet adatvédelmi tisztviselőjére, illetve megbízottjára. A Szabályzat hatálya kiterjed a Társaság valamennyi szervezeti egységére, az általa igénybevett adatfeldolgozókra.

 

 • Hovány Dél-Alföld Kft. - 6000 Kecskemét, Szent László krt. 20.

 

A szabályzat célja

E szabályzat célja, hogy harmonizálja az adatkezelési tevékenységek tekintetében a szervezet egyéb belső szabályzatainak előírásait a természetes személyek alapvető jogainak és szabadságainak védelme érdekében, valamint biztosítsa a személyes adatok megfelelő kezelését.

 

A szervezet tevékenysége során teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679, továbbiakban GDPR rendeletében foglaltaknak.

 

A szabályzat kiadásának fontos célja továbbá, hogy megismerésével és betartásával a szervezet alkalmazottai képesek legyenek a természetes személyek adatai kezelését jogszerűen végezni.

 

Lényeges fogalmak, meghatározások

 

a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

 

 

Az adatkezelés elvei

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

 

A személyes adatok:

 

kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős az (1) bekezdésnek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”). (GDPR 5.cikk)

A gyermekek személyes adatai különös védelmet érdemelnek, mivel ők kevésbé lehetnek tisztában a személyes adatok kezelésével összefüggő kockázatokkal, következményeivel és az ahhoz kapcsolódó garanciákkal és jogosultságokkal. Ezt a különös védelmet főként a gyermekek személyes adatainak olyan felhasználására kell alkalmazni, amely marketingcélokat, illetve személyi vagy felhasználói profilok létrehozásának célját szolgálja.

A személyes adatokat olyan módon kell kezelni, amely biztosítja azok megfelelő szintű biztonságát és bizalmas kezelését, többek között annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és a személyes adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását.

A szervezet adatkezelést végző alkalmazottja fegyelmi, kártérítési, szabálysértési és büntetőjogi felelősséggel tartozik a személyes adatok jogszerű kezeléséért. Amennyiben az alkalmazott tudomást szerez arról, hogy az általa kezelt személyes adat hibás, hiányos, vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni, vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.

 

A pontatlan személyes adatok helyesbítése vagy törlése érdekében minden ésszerű lépést meg kell tenni.

 

 

 

Az adatkezelés jogszerűsége

A személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 

az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. (GDPR 6.cikk)

A személyes adatoknak a gyűjtésük eredeti céljától eltérő egyéb célból történő kezelése csak akkor megengedett, ha az adatkezelés összeegyeztethető az adatkezelés eredeti céljaival, amelyekre a személyes adatokat eredetileg gyűjtötték. Ebben az esetben nincs szükség attól a jogalaptól eltérő, külön jogalapra, mint amely lehetővé tette a személyes adatok gyűjtését.

 

Az érintett személy hozzájárulása, feltételek

 

Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult.

Ha az érintett a hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell közölni.

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

Annak megállapítása során, hogy a hozzájárulás önkéntes-e, a lehető legnagyobb mértékben figyelembe kell venni azt a tényt, egyebek mellett, hogy a szerződés teljesítésének – beleértve a szolgáltatások nyújtását is – feltételéül szabták-e az olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulást, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez. (GDPR 7. cikk)

 

 

Az érintett személy jogai

 

A GDPR 15. cikke alapján az érintett kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést az alábbiak szerint:

(1) Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. a) az adatkezelés céljai;
 2. b) az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 8. h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

(2) Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

A GDPR 16. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat helyesbítését kérni.

Az érintett erre vonatkozó kérése esetén az Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül helyesbíteni a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

A GDPR 17. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat törését kérni az alábbiak szerint:

(1) Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok törlését kérje, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) az érintett tiltakozik a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen;

 

 1. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 2. e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban (magyar jogban) előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 3. f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

(2) Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

(3) Az Érintett törlési jogának korlátozására csak a GDPR-ban írt alábbi kivételek fennállása esetén kerülhet sor, azaz a fenti indokok fennállása esetén a személyes adatok további megőrzése jogszerűnek tekinthető:

 1. a) ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása, vagy
 2. b) ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés, vagy
 3. c) ha közérdekből végzett feladat végrehajtása, vagy
 4. d) ha az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt, vagy
 5. e) ha népegészségügy területén érintő közérdekből,
 6. f) ha közérdekű archiválás céljából, vagy
 7. g) ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, vagy
 8. h) ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez illetve védelméhez szükséges.

 

A GDPR 18. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelésének korlátozását kérni az alábbiak szerint:

 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d) az érintett tiltakozott a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

(2) Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

(3) Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

A GDPR 21. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelése ellen tiltakozni az alábbiak szerint:

 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő kezelése ellen, ideértve az ezen alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

(2) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

(3) A tiltakozáshoz való jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

(4) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

(5) Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

A GDPR 20. cikke alapján az érintett jogosult a rá vonatkozó személyes adatok hordozhatóságára az alábbiak szerint:

 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 1. a) ha az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, vagy az Érintettel kötött szerződés teljesítése
 2. b) és az adatkezelés automatizált módon történik.

(2) Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

(3) Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az adathordozás joga nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

(4) Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

A GDPR 7. cikk (3) bekezdése alapján az érintett jogosult a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulást bármely időpontban visszavonni az alábbiak szerint:

 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon jogosult megtenni, mint annak megadását.

 

Az adatkezelő elősegíti az érintett GDPR 15–22. cikk szerinti jogainak a gyakorlását. A GDPR 11. cikk (2) bekezdésében említett esetekben az adatkezelő az érintett GDPR 15–22. cikk szerinti jogai gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani.

 

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

A GDPR 13. és 14. cikk szerinti információkat és a GDPR 15–22. és 34. cikk szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 1. a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
 2. b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli.

A GDPR 11. cikk sérelme nélkül, ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a GDPR 15–21. cikk szerinti kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

Az érintett jogorvoslati joga bíróság előtt, felügyeleti hatósághoz címzett panasz

 

Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek

 

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t.

 

 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

telefon: +36 (1) 391-1400

fax.: +36 (1) 391-1410

honlap: www.naih.hu

 

 

 

A személyes adatok felülvizsgálata

Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon, az adatkezelő törlési vagy rendszeres felülvizsgálati határidőket állapít meg.

 

A szervezet vezetője által megállapított rendszeres felülvizsgálati határidő: 1 év.

 

 

 

Az adatkezelő feladatai

Az adatkezelő a jogszerű adatkezelés érdekében megfelelő belső adatvédelmi szabályokat alkalmaz. Ez a szabályozás kiterjed az adatkezelő hatáskörére és felelősségére.

 

Az adatkezelő kötelessége, hogy megfelelő és hatékony intézkedéseket hajtson végre, valamint hogy képes legyen igazolni azt, hogy az adatkezelési tevékenységek a hatályos jogszabályoknak megfelelnek.

 

Ezt a szabályozást az adatkezelés jellegének, hatókörének, körülményeinek és céljainak, valamint a természetes személyek jogait és szabadságait érintő kockázatnak a figyelembevételével kell meghozni.

 

Az adatkezelő az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre. E szabályzat alapján az egyéb belső szabályzatokat felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi.

Az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó megfelelő nyilvántartást vezet a hatásköre alapján végzett adatkezelési tevékenységekről. Minden adatkezelő és adatfeldolgozó köteles a felügyeleti hatósággal együttműködni és ezeket a nyilvántartásokat kérésre hozzáférhetővé tenni az érintett adatkezelési műveletek ellenőrzése érdekében.

 

A szervezet feladatai a megfelelő adatvédelem érdekében

 

Az adatvédelmi tudatosság. Biztosítani kell a szakmai felkészültséget a jogszabályoknak való megfeleléshez. Elengedhetetlen a munkatársak szakmai felkészítése és a szabályzat megismerése.

Át kell tekinteni az adatkezelés célját, szempontrendszerét, a személyes adatkezelés koncepcióját. Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzattal összhangban kell biztosítani jogszerű adatkezelést és adatfeldolgozást.

Az adatkezelésben érintett személy megfelelő tájékoztatása. Figyelni kell arra, hogy - ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, - kétség esetén az adatkezelőnek kell bizonyítania, hogy az adatkezeléshez az érintett személy hozzájárult.

 Az érintett személynek nyújtott tájékoztatás tömör, könnyen hozzáférhető és könnyen érthető legyen, ezért azt világos és közérthető nyelven kell megfogalmazni és megjeleníteni.

Az érintett személyt tájékoztatni kell a GDPR rendelet 13-14. cikke szerinti információkról, az ott meghatározott követelmények szerint.

 Az érintett személy hozzájárulásából félreérthetetlenül ki kell derülnie, hogy az érintett beleegyezik az adatkezelésbe. Ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, kétség esetén az adatkezelőnek kell bizonyítania, hogy az adatkezelési művelethez az érintett hozzájárult.

Gyermekek személyes adatkezelése esetén kiemelt figyelmet kell fordítani az adatkezelési szabályok betartására. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

 A személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása esetén bejelentési kötelezettség keletkezik a felügyelő hatóság felé. Az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül – ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, –  meg kell tenni a bejelentést a felügyeleti hatóságnak, kivéve akkor, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személy jogait tekintve.

Bizonyos esetekben indokolt lehet az adatkezelőnek az adatkezelést megelőzően adatvédelmi hatásvizsgálatot lefolytatni. A hatásvizsgálat során meg kell vizsgálni, hogy a tervezett adatkezelési műveletek a személyes adatok védelmét hogyan érintik. Ha az adatvédelmi hatásvizsgálat megállapítja, hogy az adatkezelés valószínűsíthetően magas kockázattal jár, a személyes adatok kezelését megelőzően az adatkezelőnek konzultálnia kell a felügyeleti hatósággal.

 

 

Adatbiztonság

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

A nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

 

Az adatbiztonság megtervezésekor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

 

 

 

Adatvédelmi incidens

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos megkülönböztetést, a személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést.

 

Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órán belül be kell jelenteni az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani lehet, hogy az adatvédelmi incidens valószínűleg nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

 

Az érintett személyt késedelem nélkül tájékoztatni kell, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személy jogaira és szabadságára nézve, annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket.

 

 

 

A szabályzathoz tartozó egyéb dokumentumok

Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzathoz kell kapcsolni és azzal együtt kezelni azokat a dokumentumokat és szabályozásokat, amelyek például az adatkezeléshez hozzájáruló írásbeli nyilatkozatot tartalmazzák vagy például weboldalak esetén a kötelező adatkezelési tájékoztatót írják le.

 

 

 

A Társaság tevékenységére vonatkozó, működésével összefüggő és az adatkezelését érintő fontosabb jogszabályok:

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

 1. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. (Infotv.)

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.

A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.

 1. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
 2. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény (Pftv.)

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.)

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számvtv.)

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.)

a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

 

 

Adatkezelések típusai jogalapuk szerint

A szerződés előkészítéséhez és teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelések

 

Ajánlatkérés, illetve általános érdeklődés termékekről vagy szolgáltatásokról

 

Amennyiben az érintett ajánlat vagy felvilágosítás kérése érdekében, bármilyen formában (telefonon, e-mailen, online formanyomtatvány kitöltésével, vagy személyesen) a Társasághoz fordul, az ajánlat vagy felvilágosítás kérése során a megadott adatokat Társaság abból a célból kezeli, hogy a megkeresésnek eleget tegyen.

Az adatok megőrzésének időtartama: az adatkezelés céljának teljesüléséhez szükséges időtartam, amennyiben más jogalapon és célból a Társaság nem jogosult az adatkezelésre.

 

Gépjármű-vásárlás

 

Új és használt gépjármű vásárlása esetén, a Társaság az érintett által a gépjármű adásvételi szerződésben megadott adatait, valamint a megvásárolt gépjármű adatait kezeli.

Használt gépjármű vásárlása esetén a gépjármű adásvételi szerződés aláíróinak személyazonosságát két tanú hitelesíti. A szerződés a tanúk nevét, lakcímét, személyi igazolvány számát és aláírását rögzíti.

Az adatkezelés célja a szerződés megkötése és teljesítése, számla kiállítása.

Az adatok megőrzésének időtartama: a Társaság az adó- és számviteli kötelezettségek teljesítésére szolgáló okiratokat a hatályos adó- és számviteli jogszabályok által előírt ideig tárolja, amennyiben az adatkezelésnek nincs ettől eltérő célja és jogalapja (például jogi igény érvényesítése).

 

Szervizszolgáltatások

 

Javítási vagy karbantartási szolgáltatást igénybe vétele esetén a szervizmunkalapon a megadott adatokat (név, cím, telefonszám, e-mail cím, adóazonosító jel) és gépjármű adatait kezeljük.

Az adatkezelés célja az Ön által megrendelt szolgáltatás teljesítése, számla kiállítása.

Az adatok megőrzésének időtartama: a Társaság az adó- és számviteli kötelezettségek teljesítésére szolgáló okiratokat a hatályos adó- és számviteli jogszabályok által előírt ideig tárolja, amennyiben az adatkezelésnek nincs ettől eltérő célja és jogalapja (például jogi igény érvényesítése).

 

Tartozék- és alkatrészvásárlás

 

A gépjárművekhez tartozék vagy alkatrészt vásárlás és a fizetés során kiállított munkalapon és számlán szereplő adatokat (név, lakcím, email cím, telefonszám, adóazonosító jel) kezeljük.

Az adatkezelés célja a tartozék és alkatrész megrendelése és átadása, számla kiállítása.

Az adatok megőrzésének időtartama: a Társaság az adó- és számviteli kötelezettségek teljesítésére szolgáló okiratokat a hatályos adó- és számviteli jogszabályok által előírt ideig tárolja, amennyiben az adatkezelésnek nincs ettől eltérő célja és jogalapja (például jogi igény érvényesítése).

 

Gépjármű rövid- vagy hosszú távú bérlete

 

Amennyiben gépjármű bérlése történt, a gépjármű bérleti szerződésben megadott adatokat (név, lakcím, személyi ig./útlevél száma, telefonszám, e-mail cím), valamint a bérbe vett gépjármű adatait kezeljük.

Az adatkezelés célja a megkötött szerződés teljesítése, és a számlázás.

Az adatok megőrzésének időtartama: a Társaság az adó- és számviteli kötelezettségek teljesítésére szolgáló okiratokat a hatályos adó- és számviteli jogszabályok által előírt ideig tárolja, amennyiben az adatkezelésnek nincs ettől eltérő célja és jogalapja (például jogi igény érvényesítése).

 

 

 

Az adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés

Jogi igény érvényesítése

 

Amennyiben a Társaság által nyújtott valamely szolgáltatással összefüggésben jogi igény érvényesítése válik szükségessé, úgy a társaság az igényérvényesítéshez szükséges személyes adatokat legfeljebb az ehhez szükséges eljárás lezárásáig kezeli.

Vállalatunk érdekmérlegelés útján megállapított jogos érdekén alapuló adatkezelések

Egyes esetekben az érintettek adatvédelemhez és személyes adataikhoz való joga és az adatkezelők jogos érdekei látszólag ütközhetnek. Ilyen esetekben az adatkezelők érdekmérlegelés útján juthatnak arra a következtetésre, hogy az adatkezelés a jogos érdekeik érvényesítése miatt szükséges. Ilyen esetben nem jogosult azonban az adatkezelő a jogos érdekén túlmenő vagy tömeges adatkezelésre.

 

Az érdekmérlegelés útján megállapított jogos érdek sokféle lehet, az alábbiakban tájékoztatást adunk a leggyakrabban előforduló ilyen adatkezelésekről.

 

Szerződésen kívüli károkozás

 

Amennyiben az érintett a megkötött szerződéseihez nem kapcsolódóan okoz kárt, például, bármelyik kereskedésben, illetve szervizben anyagi kárt vagy személyi sérülést okoz, a kárral kapcsolatos igényérvényesítés során a károkozó adatait kezeli az adatkezelő. (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím).

Az adatkezelés célja a jogi igény érvényesítése.

Az adatok megőrzésének időtartama: jogi igény érvényesítésének időtartama, de legalább a Társaság az adó- és számviteli kötelezettségek teljesítésére szolgáló okiratokat a hatályos adó- és számviteli jogszabályok által előírt ideig tárolja.

 

Bírság továbbszámlázása, biztosítási ügyintézés

 

A bérbe vett vagy tesztvezetésre átvett gépjárművel az érintett szabálysértést, bűncselekményt követ el vagy egyéb, pótdíj szankcióval járó szabályszegést követ el (pl. jegyváltás nélkül parkol), a Társaság a kiszabott bírságot, díjat vagy pótdíjat továbbszámlázza.

Ezekben az esetekben a szerződés megkötése során megadott adatokat (név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve, telefonszám, e-mail cím) kezeli a Társaság.

Az adatkezelés célja a jogos követelés érvényesítése.

Az adatok megőrzésének időtartama: jogi igény érvényesítésének időtartama, de legalább a Társaság az adó- és számviteli kötelezettségek teljesítésére szolgáló okiratokat a hatályos adó- és számviteli jogszabályok által előírt ideig tárolja.

 

Érintett személy létfontosságú érdekének védelme (GDPR 6.cikk (1) bekezdés d) pont)

Visszahívási akciók

 

A Társaság által forgalmazott márkákat érintő visszahívási akciók során az érintett gépjármű alvázszáma alapján az importőr vagy a Társaság megkísérli azonosítani az érintett gépjármű tulajdonosait. Amennyiben egy ilyen érintett gépjármű tulajdonosának az adatai az adatbázisaiban nem szerepelnek, úgy a importőr vagy az illetékes a márkakereskedés a mindenkori illetékes hatóságtól (jelenleg a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Államtitkárságától) szerzi be az adatokat.

Az adatkezelés célja a valamilyen biztonsági kockázattal érintett gépjármű azonosítása és visszahívása az ügyfél biztonsága érdekében.

Az adatok megőrzésének időtartama: a Társaság az adó- és számviteli kötelezettségek teljesítésére szolgáló okiratokat a hatályos adó- és számviteli jogszabályok által előírt ideig tárolja, amennyiben az adatkezelésnek nincs ettől eltérő célja és jogalapja (például jogi igény érvényesítése).

 

Jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés

 

Motorcsere

 

Motorcsere esetén az új motorba a régi motorszám kerül beütésre, amelyet a Társaság jogszabály alapján köteles nyilvántartani, az Ön nevével és lakcímével együtt.

Az adatkezelés indoka jogszabályi kötelezettség

Az adatok megőrzésének időtartama: 8 év

 

Kifejezett hozzájáruláson alapuló adatkezelések

 

Üzletszerzés

 

A személyes adatokat (név, lakcím, születési hely és idő, telefonszám, e-mail cím) üzletszerzési céllal, így új termékajánlatok, akciók népszerűsítése, piackutatás, tesztvezetésre szóló felhívás, nyereményjáték és jótékonysági akciókba való bekapcsolódás valamint ügyfél elégedettség mérés céljából kezeli. A Társaság a hozzájárulás alapján, kizárólag a hozzájárulás szerinti csatornákon és meghatározott célok érdekében keresi meg az érintettet.

Az adatkezelés célja a gépjárművek és szolgáltatások folyamatos fejlesztése, az ügyféligények jobb felmérése, üzletszerzés.

Az adatok megőrzésének időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

 

A fentieken belül az adatkezelés célja

- az ügyféllel vagy játékossal szemben fennálló, szerződésen vagy jogszabályon alapuló jogait gyakorolja, kötelezettségeit teljesítése;

- az ügyfelek és érdeklődők tekintetében biztosítsa és ellenőrizze a minőségi szabványoknak megfelelő, magas színvonalú kiszolgálást (különös tekintettel a garanciális ügyintézésre, a visszahívási akciókra, az inkognitó tesztekre stb.;

- a tesztvezetők adatait a megkereső hatóság (különösen a közúti szabálysértési eljárásban eljáró hatóság) részére továbbítsa;

- az érintettek vonatkozásában piackutatást és közvetlen üzletszerzést (direkt marketing) végezzen elektronikus úton és más módon, tájékoztatókat és hírleveleket küldjön részükre az általuk kiválasztott módon;

- az érintetteknek már nyilvántartott adatait folyamatosan aktualizálja a későbbi kapcsolatfelvételek alkalmával;

- az érintettekkel való folyamatos kapcsolattartás.

 

Személyes adatok átadása

 

Személyes adatok harmadik ország vagy nemzetközi szervezetek részére való továbbítása

 

A Társaság az érintett előzetes és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása esetén vagy a Társaság és más természetes vagy jogi személy közötti, az érintett érdekeit szolgáló szerződés megkötése illetve teljesítése érdekében továbbít személyes adatokat az Európai Unión kívüli országokba, valamint adja át a személyes adatokat meghatározott harmadik személyeknek azok saját üzleti céljaira való felhasználásra. (GDPR 49. cikk a) és c) pontja)

Egyéb esetekben a GDPR 49. cikk feltételeinek teljesülése esetén.

 

 

Hatóságoknak való átadás

 

Az adatkezelő jogszabályi kötelezettség alapján rendszeresen vagy egyedi hatósági megkeresés alapján köteles lehet bizonyos adatokat átadni az arra jogosult hatóságoknak (például a rendőrségnek).

 

 

 

Adatátadás az importőrök, a gyártó, a finanszírozók és a biztosítók számára

 

Finanszírozó Banknak, Lízing társaságnak, Biztosítónak való átadás

 

A Társaság tevékenységéhez hozzátartozik, hogy a jármű értékesítés körében a finanszírozó Bankkal, Lízing társasággal valamint a járművekkel kapcsolatban bekövetkezett káresemények vonatkozásában, illetve biztosítás szerződéskötés vonatkozásában a Biztosítóval kötött adatfeldolgozói szerződés szerint, annak megbízása alapján személyes adatokat rögzít, tárol azokat továbbítja a megbízó részére. Ezen szerződések teljesítése során a Társaság adatfeldolgozónak minősül és a személyes adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettség is terheli. Ebben az esetben Bank, Lízing társaság, Biztosító ad az adat kezeléséről részletes tájékoztatást.

 

Importőrnek való átadás

 

A Társaság által értékesített új és használt gépjármű vásárlása esetén, illetve ezek karbantartása és javítása során a garancia, a jótállás, valamint a hibás teljesítés esetén megillető további jogok aktiválása és érvényesítése érdekében az adatokat át kell adni a gépjármű márkaképviseletéhez, illetve a gépjárműgyártónak. Ebben az esetben gépjármű márkaképviselete, illetve a gépjárműgyártó is adatok kezelőjévé válik.

Új autó vásárlása, illetve javítási és karbantartási szolgáltatás igénybe vétele esetén ugyancsak átadjuk az adatokat a gépjármű márkaképviseletéhez, illetve a gépjárműgyártó számára annak érdekében, hogy megkereshessék az ügyfelet annak felmérése céljából, hogy mennyire volt megelégedve a gépjárművel és szolgáltatásainkkal. Ebben az esetben gépjármű magyarországi márkaképviselete, illetve a gépjárműgyártó is az adatok kezelőjévé válik.

 

Adatátadás az alábbi márkaképviselet és gyártó részére történhet:

 

 • Mercedes-Benz Hungária Kft. - Magyarország, 1133 Budapest, Váci út 96-98

 

Adatátadás adatfeldolgozóknak

 

A személyes adatok kezelése során szakmai partnereket, ún. adatfeldolgozókat veszünk igénybe, amelyek Társaság megbízásából tevékenykednek.

Az adatfeldolgozó tevékenységét a megbízásnak és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles folytatni.

Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott esetleges kárért.

Az adatfeldolgozó partnereket gondosan választottuk ki, akik megfelelő műszaki és szervezési intézkedésekkel gondoskodnak arról, hogy az adatok a kezelése összhangban legyen az adatvédelmi előírásokkal, és az Ön jogainak a védelme biztosítva legyen. A partnerek az átadott személyes adatokat nem használhatják fel a saját üzleti céljaikra, és az adatokat nem adhatják át harmadik felek részére.

 

Az alkalmazott adatfeldolgozók:

 • Bokros Csaba EV
 • Tóth Tibor EV
 • Hrotkó Gábor EV
 • RUBIN DMS Zrt.
 • Delta-System Kft
 • Csiha Kft

 

Személyes adatok kezelése a Társaság weboldalán

 

Az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett személy egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli - ideértve az elektronikus úton tett - vagy szóbeli nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja az adatok kezeléséhez.

Az adatkezelés célja a Társaság weboldala által kínált szolgáltatások teljesítése (érintett általi ajánlat kérés, tesztvezetésre való jelentkezés, szerviz időpontigénylés, elektronikus üzenet küldése)

Az adatok megőrzésének időtartama: az adatkezelés céljának teljesüléséhez szükséges időtartam, amennyiben más jogalapon és célból a Társaság nem jogosult az adatkezelésre.

 

Az adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett személy az internetes honlap megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet illetve az is, ha valamely felhasználó az elektronikus szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, vagy olyan nyilatkozatot illetve cselekedet tesz, amely az adott összefüggésben az érintett személy hozzájárulását személyes adatainak kezeléséhez egyértelműen jelzi.

A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés nem minősül hozzájárulásnak. 

Hogyan használja a Társaság a Cookie-kat?

 A „cookie” egy kis adatfájl (a kiszolgáló és felhasználó között cserélt kisméretű adat), amelyet a webhely küld a felhasználó számítógépének merevlemezére. A Társaság és szolgáltatói akkor küldenek cookie-kat, ha meglátogatja a webhelyünket vagy a hirdetésünket tartalmazó webhelyeket, információt kér vagy szab testre, illetve ha regisztrál bizonyos szolgáltatásokra.

 

A Társaság által használt cookie-k

 

Elemzési célokat szolgáló cookie-k

A Társaság webhelyére tett látogatáskor egy webanalitikai szoftver által létrehozott névtelen cookie segít megállapítani, hogy járt-e már a felhasználó a webhelyen korábban. Ezek a cookie-k segítenek meghatározni a látogatók számát, a látogatók tartózkodási helyét és az általuk megtekintett oldalakat is. Az itt szerzett adatokat az oldalak látogatottságának felmérésére, majd az oldalak színvonalának javítására használjuk fel. Az elemzési célokat szolgáló cookie-k statisztikai adatok gyűjtésére alkalmasak, személyazonosításra azonban nem.

 

A Társaság a kereső cookie-k használatával információkat gyűjt arról, hogy Ön járt-e már valaha az oldalunkon, illetve segít azonosítani azokat a funkciókat/szolgáltatásokat, amik Önt a leginkább érdekelhetik. A kereső cookie-k növelik az online élményt az által, hogy megőrzik az Ön által preferált információkat, amíg egy adott oldalon tartózkodik. A  kereső cookiek nem tudják Önt személy szerint beazonosítani.

 

Webhelyek működésével kapcsolatos cookie-k

Bizonyos cookie-k tárolják, hogy a felhasználó a webhelyen mely eszközöket, illetve funkciókat használta. Ezek a cookie-k semmilyen személyi adatot nem tárolnak.

 

Értékesítési célokat szolgáló cookie-k

Az oldal használ cookie-kat, amelyek olyan célzási megoldást nyújtanak, amellyel a már elért felhasználókat célozhatja meg újragondolt megoldással, üzenetekkel. A használt célzási opcióval pontosan követhető, hogy a felhasználó hogyan reagál egy weboldalra vagy egy konkrét kreatívra.

 

 

 

Cookie-k tárolása az érintett számítógépén, egyéb eszközén

 

Amennyiben az érintett elfogadja a cookie-kat a Társaság webhelyén, akkor hozzáférést biztosíthat a böngészési szokásaival kapcsolatos információkhoz, amelyeket felhasználhat a Társaság a felhasználói élmény testre szabására. A cookie-kat általában egy munkamenet idejére érvényes, illetve „állandó” cookie-ként különböztetik meg. Az egy munkamenet során érvényes cookie-k csak a böngésző bezárásáig maradnak a számítógépen. Az állandó cookie-k a törlésükig vagy lejáratukig (30 nap) a számítógépen maradnak. A legtöbb böngésző alapértelmezés szerint automatikusan elfogadja a cookie-kat, de a böngésző biztonsági beállításainak módosításával az érintett elutasíthatja, illetve szelektálhatja őket.

Ha az érintett kikapcsolja a cookie-k használatát, a webhely egyes funkcióit nem fogja tudni kényelmesen kezelni, és egyes weboldalak nem jelennek meg megfelelően.

 

Cookie-k kikapcsolása

 

Természetesen az érintett beállíthatja, hogy böngészője egyáltalán ne fogadjon el cookie-kat, vagy csak bizonyos webhelyek cookie-jait fogadja el. A következő hivatkozásokra kattintva az érintett megismerkedhet a főbb böngészők cookie-kra vonatkozó beállítási eljárásaival.

 

A böngésző súgójában is hasznos tudnivalók találhatóak.

 

A chrome cookie beállításai (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu )

A Firefox cookie beállításai (http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies )

Az Internet Exporer cookie beállításai (http://support.microsoft.com/kb/196955 )

A Safari cookie beállításai (Mac) (http://support.apple.com/kb/PH5042 )

A Safari cookie beállításai (iPhone és iPad) (http://support.apple.com/kb/HT1677 )